Πρόσληψη 5 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 έως 8 μήνες) αποφάσισε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκις, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών. Πρόκειται για τις θέσεις:

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγων
  • 1 ΤΕ Λογιστικού με εξειδίκευση στην οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων εκτελούμενων δι’ αυτεπιστασίας
  • 1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδας Α΄)
  • 2 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα προσωρινά γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μαρίας Κάλλας 21Α (πρώην Μεγ. Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου), απευθύνοντάς την στο τμήμα της γραμματείας της Εφορείας υπόψιν κας Βασιλικής Τσιταγιάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2310413415), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (έως και 27-12-2018 και ώρες 9.00 έως 14.00).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.