Πρόσληψη εκπαιδευτών ενηλίκων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της ΠΚΜ

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – ΠΕ Σερρών ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτή και υπεύθυνο υλοποίησης – συντονιστή ή ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τις δύο κατηγορίες, με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων στην κεντρική δομή Σερρών, με τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ».

Απαιτούμενα προσόντα εκπαιδευτών

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια που είναι ενταγμένοι στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΓΠ/20082 (ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με θέμα “Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης”.

Απαιτούμενα προσόντα υπεύθυνου υλοποίησης – συντονιστή:

Ο υπεύθυνος υλοποίησης-συντονιστής θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΓΠ/20082 (ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με θέμα “Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης” και κάτοχος Πιστοποίησης Γνώσης Χειρισμού Η/Υ. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά εμπειρίας σε θέματα LMS και εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην περίπτωση ατομικής αίτησης ή να υποβάλλει αίτηση με ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχει εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων.

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. τέρμα Ομονοίας (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ) ή στην οδό Υψηλάντου 4, 3ος όροφος, από 31/10/2017 έως 03/11/2017, 09:00 έως 14:00 και ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
[email protected] Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων για να συνεισφέρουν στην
καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων .

Δείτε την προκήρυξη εδώ