Πρόσληψη γυμναστών στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράµµατος), συνολικά δύο ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization» στο πλαίσιο του ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020) ανακοίνωσε ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου.

Πρόκειται για τις ειδικότητες:

1 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ειδικότητα Ποδηλασία) Μερικής απασχόλησης [Τέσσερις ώρες ηµερησίως]

1 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ειδικότητα Υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες/ αθλητικός τουρισµός και αναψυχή) Μερικής απασχόλησης [Τέσσερις  ώρες ηµερησίως]

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ, ∆/νση ∆ιοικητικού, Παύλου Μελά 24 – Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 56224, Τµήµα Ανάπτυξης & ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κ. Ζορµπά Τάνιας (τηλ. επικοινωνίας: 2313302193). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Κορδελιού – Ευόσµου.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.