Πρόσληψη τριών γιατρών στο δήμο Καλαμαριάς

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρεις ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Καλαμαριάς, συνολικής διάρκειας έως ένα έτος.

Πρόκειται για τις ειδικότητες:

1 ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής
1 ΠΕ Ιατρός Καρδιολόγος
1 ΠΕ Ιατρός Ορθοπεδικός

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου με Μικρουλέα (γωνία), τκ:55132, Καλαμαριά, υπόψιν κ. Μαυρομμάτη Δέσποινας ή κ. Μαρίνου Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313314241 ή 2313314230). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ήτοι από 19/09/2018 έως και 28/09/2018.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας, Αγίου Νικολάου με Μικρουλέα (γωνία), Καλαμαριά και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.