Προσλήψεις δέκα γιατρών στον δήμο Νεάπολης – Συκεών

Την πρόθεση του ΝΠΔΔ “Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών” να συνάψει συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ, με αντικείμενο τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ), την παροχή ιατρικής περίθαλψης και παρακολούθησης, την Ιατρική υποστήριξη, την παροχή ιατρικών οδηγιών, την εξέταση, την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και συνταγογράφησης την παραπομπή για παρακλινικές εξετάσεις. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι παρακάτω ειδικότητες και ο αριθμός ατόμων ως εξής:

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι παρακάτω ειδικότητες και ο αριθµός ατόµων ως εξής:

Καταγραφή

Το χρονικό διάστημα που θα παρέχεται το έργο, οι δομές, οι ώρες καθώς και το ποσό της σύμβασης θα προκύψουν μετά τη διαμόρφωση του εβδομαδιαίου προγράμματος των ιατρών.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1-    Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 30 ετών και έως 60 ετών.

2-    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3-    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση.

4-    Να έχουν δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.    Πτυχίο Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο.

2.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

3.    Τίτλος ειδικότητας.

4.    Βεβαίωση από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1-    Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο. 2-    Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος .

3-    Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας.

4-    Βιογραφικό Σημείωμα.

5-    Αντίγραφο βεβαίωσης από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι.

6-    Αντίγραφο της Αστυνομική Ταυτότητας.

7-    Αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών ή συνεργασίας με ΟΤΑ ( αντίγραφο σύμβαση ή αντίγραφα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν το αναφερόμενο διάστημα).

8-    Αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών που αφορούν στην κατάταξη των υποψήφιων.

Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάση:

A) 25% Προϋπηρεσία ΟΤΑ.

Β) 60% Επιστημονικό έργο ως εξής:

1-    5% Βαθμός πτυχίου,

2-    20% Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα και ελληνικά έγκυρα περιοδικά, συγγραφή κεφαλαίων σε ιατρικά περιοδικά, συμμετοχή με ανακοινώσεις και poster σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια – Διαλέξεις – Επιστημονικές Ομιλίες, παρακολουθήσεις σεμιναρίων, courses,φροντιστηρίων κλπ.

3-    5% Μεταπτυχιακό δίπλωμα,

4-    20% Διδακτορικό δίπλωμα,

5-    5% Μετεκπαίδευση σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού και της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της ειδικότητας ή και μετά τη λήξη αυτής, εξειδικεύσεις αναγνωρισμένες από το ΚΕΣΥ.

6-    5% Κατοχή ευρωπαϊκού διπλώματος ειδικότητας (αναγνώριση της ειδικότητας βάσει ευρωπαϊκού διπλώματος μετά εξετάσεις)

Γ) 15% Προσωπική συνέντευξή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: στο Γ ΚΑΠΗ Συκεών, στον 2ο όροφο, Μεσολογγίου με Περγάμου γωνία, ΤΚ 56626, Συκιές, υπόψη κας Αλεξίου Σοφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-639355.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 12/3/2017 έως και 21/3/2017