Προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών προκήρυξε το ΑΣΕΠ

Την προκήρυξη υπ’ αριθμ. Π19ΓΕΝ για προσλήψεις προσωπικού στο υπουργείο Εξωτερικών με ειδικές διαδικασίες εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα με την νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ προκηρύσσεται η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής πέντε κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο

2. Οικονομολόγος με γνώσεις Στατιστικής

3. Θέματα σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας

4. Θέματα σχέσεων Ελλάδας-Κίνας

5. Επικοινωνιολόγος

Αίτηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «για τη διαδικασία επιλογής πέντε Εμπειρογνωμόνων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα-γραφείο 208, τηλ.: 210- 3681139) αίτησης συμμετοχής σε ειδικό έντυπο εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.

Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. 2. Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται: α) πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος αυτής. β) ευκρινές φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, σε περίπτωση δε που από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης προσκομίζεται και πιστοποιητικό γέννησης. γ) ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου και των υπολοίπων απαιτουμένων από την προκήρυξη τίτλων σπουδών, διπλωμάτων ή πιστοποιητικών (μεταπτυχιακό δίπλωμα, πτυχία ξένων γλωσσών κ.λπ.). δ) αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα ειδίκευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο

Δείτε την προκήρυξη εδώ