Θέση δημοσιογράφου στο δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με έναν Εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ή ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ για την υποστήριξη του δήμου στη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα VICINITY (HORIZON 2020) ανακοίνωσε ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη. Η χρονική περίοδος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ορίζεται ως 31/12/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά: α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  στον 1ο όροφο  του κτιρίου  του Δημαρχείου στο Πανόραμα στην οδό Αποστόλου Σαμανίδη 21 και κατά τις ώρες 08:30-13:30. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313301090,91,60  και  2313301023,22.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως τη Δευτέρα 20-11-2017 και ώρα 13:30.

Δείτε την προκήρυξη εδώ