13 θέσεις εργασίας στο Δήμος Καρδίτσας

1. Αριθμός θέσεων Υδρονομείς δεκατρία (13) άτομα   Οι Υδρονομείς θα είναι δημότες του Δήμου Καρδίτσας και κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων, στις οποίες θα ασκούνται οι αρμοδιότητές τους. Το έργο των υδρονομέων είναι: •    Η καταγραφή των αρδευτικών κτημάτων και η παράδοση στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα ή Τοπική Κοινότητα ονομαστικής κατάστασης αυτών. •    Ο   έλεγχος   και   η   παρακολούθηση   του   αρδευτικού   δικτύου   ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και τις αργίες. Η πρόσληψή τους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α’). 2.    Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: α)  Αίτηση. (Να αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ). β)   Πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμαρχο περί εγγραφής του στα Μητρώα Αρρένων. γ)  Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου. δ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. ε) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το Δήμο Καρδίτσας). στ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση, να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρδίτσας, να έχουν συμπληρωμένο το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο. 3.    Δημοσίευση Πρόσκλησης Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, των εδρών των Δημοτικών Ενοτήτων, του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης, των Τοπικών Κοινοτήτων, στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε μια τουλάχιστον τοπική εφημερίδα. 4.    Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 07.00 – 15.00 Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τηλέφωνα: 2441350726 , 2441350723, 2441350728.