Μοσκοβισί: Έως 70 δισ. ευρώ το ύψος της φοροδιαφυγής στην Ε.Ε.

Mεταξύ 50 και 70 δισ. ευρώ κυμαίνεται το ύψος της φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γνωστοποίησε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε., Πιερ Μοσκοβισί, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί στο 17% έως 23% του συνόλου των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος των εταιρειών.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως έσπευσε να προσθέσει, οι εκτιμήσεις σχετικά με τις διαστάσεις της φοροαποφυγής αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ως προς τους υπολογισμούς και ειδικότερα ως προς τον καθορισμό των τιμών αναφοράς για τη σύγκριση της παρούσας κατάστασης με συνθήκες «ορθής φορολόγησης».

Όσον αφορά τα βήματα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, ο κ. Μοσκοβισί επεσήμανε ότι τα κράτη – μέλη έχουν προχωρήσει σε μία σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως η οδηγία κατά της φοροαποφυγής και οι τέσσερις αναθεωρήσεις της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία.

Η ακριβής απάντηση του κ. Μοσκοβισί:

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απώλεια εσόδων που προκύπτει ως αποτέλεσμα μεταφοράς κερδών μέσα στην ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 50-70 δισ. EUR, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 17-23 % του συνόλου των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος των εταιρειών (ΦΕΕ) για το 2013. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε επιμέρους υπολογισμούς για κάθε χώρα, οι οποίοι παρατίθενται στα παραρτήματα της μελέτης.

Γενικά, οι εκτιμήσεις σχετικά με τις διαστάσεις της φοροαποφυγής αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τους υπολογισμούς και ειδικότερα όσον αφορά τον καθορισμό τιμών αναφοράς για τη σύγκριση της παρούσας κατάστασης με συνθήκες «ορθής φορολόγησης». Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εκτίμηση θα πρέπει να εξετάζεται με προσοχή, ιδίως όταν πρόκειται για πληροφορίες που αφορούν κάθε χώρα ξεχωριστά.

Η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» εργάζεται με στόχο την αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού από τη σύστασή της το 1998. Η Ομάδα έχει εξετάσει περισσότερα από 400 μέτρα φορολογίας, από τα οποία περισσότερα από 100 έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί. Ωστόσο, για να ενθαρρύνεται ο εποικοδομητικός και ανοιχτός διάλογος, και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, βάσει των οποίων συστήθηκε η Ομάδα, οι συσκέψεις της Ομάδας είναι εμπιστευτικές. Γι’ αυτό το λόγο, δε θα ήταν σωστό εκ μέρους της Επιτροπής να διατυπώσει κρίσεις για τις θέσεις που έχουν ληφθεί από τα επιμέρους κράτη μέλη της Ομάδας.

Όσον αφορά τα βήματα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, τα κράτη μέλη πρόσφατα συμφώνησαν με σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών που προτάθηκαν από την Επιτροπή, πιο συγκεκριμένα, με την οδηγία κατά της φοροαποφυγής (συμπεριλαμβανομένης και της αναθεώρησης της παραπάνω οδηγίας με στόχο τη ρύθμιση ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες) και τέσσερις αναθεωρήσεις της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία. Τέλος, η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών έχει προταθεί εκ νέου ως ολιστική λύση για τη φοροαποφυγή μέσα στην ΕΕ.