Προσλήψεις σε δημόσιους φορείς στη Θεσσαλονίκη

Σε προσλήψεις προχωρούν 46 φορείς του Δημοσίου μέσω προκηρύξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, οι προσλήψεις αφορούν το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού & Λευκού Πύργου, το ΑΧΕΠΑ, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη  Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ωραιοκάστρου.

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού & Λευκού Πύργου: Πρόσληψη 46 ατόμων(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού & Λευκού Πύργου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

46ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού & Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Η κατανομή του προσωπικού στα ανωτέρω Μουσεία θα καθορίζεται από τον Προϊστάμενοτης Υπηρεσίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού & Λευκού Πύργου, Λεωφόρος Στρατού 2,ΤΚ.540 13, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 306400.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 09-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

diavgeia.gov.gr

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»: Πρόσληψη 115 ατόμων

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητάς του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 24μηνης διάρκειας/8ωρης απασχόλησης, συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

115ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Οι Υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ.Υ1 γ/Γ. Π. οικ 35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ. Β’/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύεικαι την υπ’αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ. Β’/8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Το Προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί σε βόλους τους χώρους του Νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένης και της νέας πτέρυγας Διοίκησης-Χειρουργείων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Στ. Κυριακίδη 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 303783, 2313 303787 & 2313 303771.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-03-2019 έως και 05-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

diavgeia.gov.gr

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 34 ατόμων

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

30ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

4ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Μ. Ανδρόνικου 6, Τ.Θ. 506 19, Τ.Κ. 540 13, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Α. Παπαδημητροπούλου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 310201.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-03-2019 έως και 05-04-2019 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

diavgeia.gov.gr

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο ‘’ Costa l Urban developmenT through the Lenses of Resiliency ’’ (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας), στο πλαίσιο του προγράμματος “ Horizon 2020’’του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Πληροφορικός, Δ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Βλαχιώτη Βασιλικής).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 317139, 2313 317128, 2313 317666 & 2313 317137.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-03-2019 έως και 08-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

diavgeia.gov.gr

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.), που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής, Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.), Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου, Λόρδου Βύρωνος & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 570 13, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 690793.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-03-2019 έως και 07-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

diavgeia.gov.gr

Πηγή: aftodioikisi