Πρόσληψη 61 ατόμων στο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, συνολικά 61 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών.

Ειδικότητες: ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Εποπτών, ΔΕ Ζυγιστών, ΔΕ Παρασκευαστών, ΥΕ Εργατών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες υπολογιζόμενες από την επομένη της ανάρτησή της στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και στο διαδίκτυο, δηλαδή από τις 07/02/2019 έως και 13/02/2019 κατά τις ώρες 7 π.μ. ως 3 μ.μ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.