Πρόσληψη πέντε ατόμων στη ΔΕΠΘΕ στη Θεσσαλονίκη

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΘΕ, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (HARDWARE)
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Οικονομικού)
1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (διοικητικοοικονομικά πτυχία)
1 ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ και εν ελλείψει ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ
1 ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΤΑΖ (ΜΟΝΤΕΡ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (ωράριο πρωτοκόλλου 08:00-15:00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΠΘΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ. 54621 Θεσσαλονίκη, Γραμματεία Πρωτοκόλλου (υπόψη επιτροπής ΣΟΧ 1/2019). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310-261100 κ. Σαλώνη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 8 Μαρτίου 2019.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.