Τρεις θέσεις στην ΗΔΙΚΑ

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου της Πράξης «Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001354 του Υποέργου 2, «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη πληροφοριακών εφαρμογών για την υποστήριξη της καταγραφής των αστέγων» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», για τρία Στελέχη Πληροφορικής εξέδωσε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 6/10/2017.

Πρόσκληση

Παράρτημα 1:Αίτηση

Παράρτημα 2:Υπ.Δήλωση

Παράρτημα 3:Υπ.Δήλωση Εμπειρίας